Làm thế nào để thêm biểu tượng Dashicons trước thanh trình đơn nav trong genesis

Một bạn trong nhóm facebook có hỏi tôi! Tôi có thể thêm các biểu tượng trong dashicons vào thanh địa chỉ nav của mình trong genesis framework không? Chúng ta có thể thêm Dashicons, xác định các lớp cho các mục trình đơn và thêm CSS để chúng hiển thị các biểu tượng trước các…